Wake frequency and conformity certificate

سلام
دو مدرک wake frequency و conformity بعد از عقد قرارداد(قبل شروع ساخت) با وندور باید فرستاده شود یه بعد از این کار ساختش تمام شد؟

1 پسندیده

این مدارک پس از عقد قرارداد و حین ساخت از وندور دریافت میشه. مدرک محاسباتی هنگام بررسی مدارک مهندسی وندور و گواهینامه تطابق پیش از شروع بازرسی