نام انواع پست برق

@sasanfar#2593

پستی که تبدیل ولتاژ در آن انجام میشود کلید زنی هم صورت می گیرد
ما پستی که فقط تبدیل ولتاژ انجام بدهد نداریم

@sasanfar#2774

پس باید به صورت زیر اصلاح بشه ؟

پست برق : محلی که در آن (( تبدیل ولتاژ و کلیدزنی )) یا فقط (( کلیدزنی )) انجام می شود .

نداریم همچین پستی .

@sasanfar#2593

بله

سلام استاد

در بخش اول فصل 4 ، گفته شده که به پست هایی که فقط تبدیل ولتاژ انجام می دهند ، پست های ترانسفورمری و به پست هایی که فقط کلید زنی انجام می دهند پست های پاساژ می گویند . به پست هایی که هر دو کار را انجام می دهند چه می گویند ؟