محاسبه بار حرارتی مربوط به تابلو

سلام استاد گرامی : بار حرارتی مربوط به تابلو چطور حساب میشه؟ آیا باید تابلو ساز این مدرک رو ارائه بده یا طراح؟

سلام جز مدارک الزامی نیست . در صورت توافق باید ارایه بدهد