سایزینگ کابل فشارضعیف

با سلام
ضریب همجواری کابل فشار ضعیف 5 مداره یا به عبارتی 18 کابل تک رشته در یک سینی کابل برابر چند است؟ همچنین جدول مربوطه در استاندارد IEC 60364-5-52 کدام است؟
در استاندارد تا 3 مدار در یک سینی آمده است.
باتشکر

سلام. جداول استاندارد در فصل 2 نشریه 110 جلد 1 ویرایش 1400 آمده است. تا 9 مدار در یک سینی در جداول آمده است.