ضریب همزمانی الکترود زمین

سلام.برای محاسبه الکترود زمین طبق صفحه 59 مبحث سیزدهم ضریب همزمانی را باید چه عددی در نظر بگیریم؟

معمولا شرکت توزیع اعلام می کند
بین 0.5 تا 0.6 عرف این شرکت است.