ضریب همزمانی الکترود زمین

معمولا شرکت توزیع اعلام می کند
بین 0.5 تا 0.6 عرف این شرکت است.

سلام.برای محاسبه الکترود زمین طبق صفحه 59 مبحث سیزدهم ضریب همزمانی را باید چه عددی در نظر بگیریم؟