سایز لاین بای پس

سلام
در بسته اشاره میکنید که ولو بایپس باید هم سایز و هم تایپ ولو کنترلی باشد.
سایز لاین بایپس چه طور ؟

سایز لاین بای پس نیز هم سایز ولو هست چون بعد از ردیوسر روی لاین اصلی بای پس انجام میشه