یک قطعه داخل دسته کتری برقی

سلام. کتری برقی Feller داخل دسته یک قطعه الکترونیک وجود داره که خروجیش به یک LED میرسه