عوامل موثر در انتخاب بوشینگ

در بخش عوامل موثر در انتخاب بوشینگ ترانسفورماتور فقط مقادیر کمی برای تنظیم شاخک برقگیر داده شد و صرفا عوامل موثر بر انتخاب بوشنگ بیان شد.
آیا تنظیم فاصله خزشی بوشینگ مشابه مقره در سطح ولتاژ مشابه است؟
طول بوشینگ یا فاصله جرقه زنی آن مشابه مقره انتخاب می شود؟