استفاده از اریفیس برای اندازه گیری فلو با رینولدز سیال بیش از 4000

بله

اگر رینولدز سیال بیش از 4000 باشه و سیال متلاطم باشه استفاده از ارفیس برای اندازه گیری فلو امکان پذیره؟