این قطعه روی ترموستات چیست

این یک ترموستات نرمالی کلوز هست بین دو پایه ترموستات یک قطعه وجود داره که با دست عقب جلو میشه می خواستم بدونم کارش چی هست در ضمن فرقی نداره عق باشه یا جلو در هر شرایط ترموستات نرمالی کلوز هست

درود حد ترموستات هست که در صورت قطع نشدن ترموستات این قطعه عمل میکند تا آسیب به دستگاه نرسه

1 پسندیده