اتصال خطوط گاز و اب و برق به تجهيزات

سوال شما واضح نیست
تمامی خطوط همگی در نقشه pid مشخص می شوند و‌تمام تجهیزات نصب شده مربوط به اون خطوط هم باید در نقشه کشیده شوند

عرض سلام
خطوط اصلي گاز و اب و برق به تجهيزات چگونه ميتوان تعيين كرد؟! ايا در نقشه p&id مشخص است