برد اسپیلت هایسنس

ارور۳۹و۴۱میزنه که مربوط به فن وخرابی بردمیباشدمسیرفرمان وقدرت موتورفن بلوورروچک کردم وخودموتورهم سالم هستندامامتاسفانه بازهم **ارورمیده
**

سلام، تغذیه رو هم چک کردید؟ همه چیز سالم هست؟