محاسبه دیماند واحد های مسکونی

استاد در بحث طراحی ساختمان های بلند مرتبه، در ابتدای فایل دوم فصل 18 میفرمایید که برآورد بار واحدهای طبقات مسکونی محاسبه کردید،،، در ویدئو جایی را پیدا نکردم که انجام شده باشد، محاسبات مشاعات در ادامه را به طور کامل تشریح فرمودید.

انجایی که مدارهای روشنایی و پریزها بررسی میشود عملا برآورد بار هر واحد مسکونی در حال انجام است