دهانه های تخلیه هوا (فصل 5)

ممنون از دقت و توجه شما. در خصوص سوال اول عدد 9 متر صحیح می باشد.

در خصوص سوال دوم باید عرض کنم که نوع بیان متن در مبحث 14 همینطور می باشد. برای همین امر تاکید شده که حتما فیلم آموزشی را چند بار دیده و در خصوص تست هایی که از این مباحث می آید عیناً متن کتاب مرجع می باشد.
علاوه بر این باید ذکر کنم که در خصوص مطالبی که هم در نشریه 128 موجود بوده و هم در کتب مقررات ملی ساختمان مرجع پاسخگویی داوطلبان می بایست آخرین ویرایش کتب مقررات ملی ساختمان باشد.

با سلام
سوال اول:
در بسته کارشناس رسمی برق ویدئوی چهارم که مربوط به مبحث 14 از مقررات ملی است در مورد قسمت دهانه های تخلیه هوا جناب ابراهیمی بر اساس شکل فرمودند فاصله نقطه تخلیه تا معابر عمومی 9 متر و فاصله از بام 3 متر در حالی که بام دارای مواد اشتعال پذیر است و ضمنا هیچ جای متن نیز بیان نکرده فاصله تا معابر 9 متر باشد.در تصویر آیا اعداد جابجا هستند؟
و در شکل سمت چپ فاصله 6 متر رو برای دیوار اشتعال پذیر یا دهانه بازشوی در جهت جریان بیان فرمودند که باز در متن نیست.آیا اشتباه چاپی بوده و 9 متر باید باشد؟
سوال دوم:
در بخش 14-5-1-3 پاراگراف 1 اگر منظور از محدوده ملک همان ملکی هست که دهانه تخلیه هوا از آن خارج شده است، چرا اول گفته دهانه تخلیه حداقل 9 متر از محدوده ملک فاصله داشته باشد و در آخر همین پاراگراف دوباره گفته تا حداقل 3 متر از دیوارهای خارجی و بام ساختمان فاصله داشته باشد؟
با تشکر از زحمات شما
2021-09-28/1632793409-4708-3.jpeg