محاسبه مقدار پراکندگی برای ساختمان های بلند

سلام.فرمودین برای خطوط انتقال علاوه بر مقاومت مقدار پراکندگی رو باید حساب کنیم حال برای ساختمان های بلند مرتبه که مستعد برخورد صاعقه هستند هم باید مقدار پراکندگی رو حساب کنیم؟

محاسبه راکتانس لازم نیست
از الکترودی استفاده کنید که ذاتا کمترین راکتانس را داشته باشد مانند الکترود زمین فونداسیون یا الکترودهای افقی