ضریب توان کل بانک خازنی

با سلام و احتارم
در مورد بانک خازنی، یک مساله در انتهای فصل مربوطه حل شده برای به دست آوردن ضریب توان کل مورد نظر. در اینجا همه توان های اکتیو و راکتیور جمع شده و محاسبات براساس این شکل گرفته بدون احتساب ضریب همزمانی. ضریب همزمانی فقط در حاسبات دیماند نهایی و سازینگ کابل استفاده می شود و در محاسبهضریب توان کل نیاز نیست؟ یعنی اگر ضریب همزمانی بشود لحاظ کردد وقتی مثلا P را در ضریبی ضرب کنیم باید Q را نیز در همان ضریب ضرب کنیم و مجموع را محاسبه و سپس ضریب توان را محاسبه کنیم؟

با سلام .در محاسبات بانک خازنی حساسیت زیادی در برآورد بار وجود ندارد. چون خازنها پله ای و بسته به نیاز وارد مدار میشوند. یعنی اگر کمی بیشتر هم خازن بگذاریم جای نگرانی نیست

با سلام مجدد. دوباره راجه به بان خازنی سوال داشتم. با توجه به راه حلی که برای به دست آوردن ضریب توان معادل استفاده کردید راه اصلی و مداری مگر این نیست که جریان ها را با احتساب فازور که با توجه به ضریب توان معلومه حساب کنیم و جمع جریان کل را محاسبه و زوایه آن را به عنوان زاویه کل و در نتیجه ضریب توان کل را به دست آوریم. از لحاظ مداری روشی که استفاده شده با روش جریان برابر نخواهد شد. می خواستم بدانم این تقریبه؟
با توجه به روشی که گفتید اگر مقلا سه گروه دستگاه ضریب توان دهند و یک گروه دیگر فقط توان اکتیو در محاسبه ضریب توان گروه یا دستگاه هایی که فقط توان اکتیو می دهند دیگر در محاسبه ضریب توان وارد نمی شوند؟ چون اگر وارد شوند طبق رابطه P بزرگ می شود