طراحی کمپرسور گریز از مرکز

برای طراحی کمپرسور گریز از مرکز چه طور می تونم دما ودبی وغیره به دست بیارم در صورتی که دسترسی به واحد عملیاتی خاصی ندارم؟

با سلام
در صورت وجود داده های دما و فشار و ترکیب درصد سیال در ورودی یا خط ساکشن کمپرسور میتوان با استفاده از نرم افزارهای ASPEN HYSYS یا ASPEN PLUS محاسبات کمپرسورها را انجام داد

[upl-file uuid=d72e685e-a085-44b6-b0b2-c377cd5dc156 size=75kB]comp-selection-and-sizing.pdf[/upl-file]

این مقاله نیز میتواند به شما در محاسبات کمپرسورها از نظر فرآیندی کمک کند