نیلز به یه نمونه هوکاپ ولوها

هر موردی که مربوط به هوک اپ بوده در فیلم ها اموزش داده شده و‌همین طور هوک اپ خط هوای ولو ها هم در قسمت ولو با جزییات گفته شده

سلام یه نمونه هوکاپ ولوها رو میخواستم