کالیبراسیون کنترل ولو samson 3730-3 شکسته

ما در مجموعه یک کنترل ولو samson 3730-3 داریم که دکمه مربوط به کالیبراسیونش شکسته . خواستم ببینم آیا راه دیگه ای برای کالیبره وجود داره؟
مثلا با هارت یا پارامترهای داخلی خود کتترل ولو؟

درود به کمک دستگاه هارت میشه کالیبره ش کرد