مشخصات سیستم زمین با ارایش IT

سلام استاد وفت بخیر
در یک کارگاه که آرایش سیستم زمین آی تی می باشد و فاقد رله آی ام دی است آیا بر اساس جریان اتصال کوتاه دوم سایز هادی حفاطتی را مشخص میکنیم ؟
در صورت امکان لطفا مثالی از تعیین سایز هادی اتصال زمین و هادی حفاطتی در سیستم آرایش آی تی ارسال نمایید ، با تشکر