خطا در هنگام ایجاد Hookup Drawings

با سلام
احتراما هنگام استفاده از مسیر زیر در ماژول Designer خطای زیر ظاهر میشود.
Home/Select/Hookup Drawings
با سپاس
Hookup Drawings

با سلام

نسخه اولیه نرم افزار که در بسته قرار گرفته بود ناقص آپلود شده بود ، نسخه کامل مجددا در اختیار دوستان نماتک قرار گرفت . نسخه جدید رو دریافت کرده اید ؟

با سلام
احتراما پس از نصب مجدد، خطای مذکور برطرف نگردید.
سپاس

با سلام
احتراما با ایجاد پروژه جدید و پاک کردن روت قبلی، مشکل برطرف گردید.