تعریف کلاس نشتی برای ولوهای fail to open

سلام
آیا کلاس نشتی برای ولوهای fail to open تعریف میشه؟
در پلاگهای balenced حداکثر کلاس نشتی چقدراست؟
آیا از cageبرای بال ولوها و باترفلاهای میتوان استفاده کرد؟

کلاس نشتی برای همه نوع ولو تعریف میشه و ربطی به fail ولو نداره
معمولا بلانس تایپ ها بیش از 4 نمیتونن کلاس نشتی داشته باشن چون همیشه مقداری پاسی فلو دارن
کیج برای گلاب ولوها در نظر گرفته میشه