مدارک سیستم F&G

سلام
وایرینگ و لاجیک سیستم F&G می بایست توسط مشاور انجام بشه یا وندور؟
چون در دوره برای سیستم DCS و ESD انجام دادین ولی در مورد F&G خیر

نوشتن لاجیک طبق Cause & Effect تولید شده توسط واحد ایمنی، توسط سازنده سیستم نوشته میشه. مدرک وایرینگ توسط طراح یا مشاور تولید میشه در خصوص وایرینگ تجهیزات در قسمت F&G داخل بسته توضیح داده شده است