چرا در دیتاشیت کنترل ولو Dryer در نظر گرفته نشده است؟

با سلام
جناب مهندس چرا در دیتاشیت کنترل ولو در بخش Option، برای ورودی هوا Regulator و Filter در نظر گرفته شده است اما Dryer در نظر گرفته نشده است؟

درایر روی خط ورودی هوا قرار نمیگیره درایر برای خط توزیع هوا هست و قبل هدر تقسیم هوا قرار میگیره. یکی بعد کمپرسور و یکی قبل هدر تقسیم