تفاوت بین case و body داخل دیتا شیت چیست؟

تفاوتی ندارد

تفاوت بین case و body داخل دیتا شیت چیست؟
با تشکر از آموزش عالی آقای مهندس لطفی