کنترل ولو برای کمپرسور برای bov

بله اگر حالت خطی برای ولو در نظر بگیرین همین طور هست

استاد سلام
استاد در کنترل ولو گفتیم پوزیشنر را ۲۰ تا ۶۵ درصد قرار بدیم این یعنی اگر کورس تراول ۶۰ میلیمتر باشه باید بین ۱۲ تا ۳۹ حرکت میکنه؟
ایا برای کمپرسور برای BOV هم که کنترل ولو استفاده میشه همینطوره؟