دانسیته سیال داخل wet leg در low pressure چه مقدار باید باشد؟

میزان دانسیته سیال داخل wet leg در low pressure چه مقدار باید باشد و مسئولیت تعیین آن با کیست؟ ( ابزار دقیق ، فرآیند و یا وندور) ( اندازه گیری لول به روش اختلاف فشار)

با خود ابزاردقیق یا آب مقطر یا meg ریخته میشه