کنترل vibration

به چه وش هایی vibration را
در HTRI کم کرد؟
Capture

لرزش دستهلوله ها در مبدل های حرارتی یک عامل محدود کننده مهم در عملکرد مبدل حرارتی است. ارتعاش ناشی از فرآیندهای دینامیکی سیال در جریان سمت پوسته است. که عموما" بدلیل نوسانات سرعت و حرکت سیال در داخل پوسته و خصوصا در جریانهای گازی یا چند فازی در پوسته مبدل اتفاق میفتد :

ضربان های فشاری ، شروع گرداب و جریانهای eddy formation و میزان حجم سیال داخل پوسته و لوله منجر به پدیده های صوتی و لرزه ای داخل مبدل میگردد . عوامل چون عدم ساپورت گذازی مناسب توسط بافلها ، طراحی نامناسب و همچنین ضربه های متناوب سیال ئر طول مبدل باعث ایجاد این پدیده میگردد:
راههکار های مربوطه عمدتا شامل آیتم های ذیل میباشد :
1- تغییر در طراحی بعد بررسی وجود vibration داخل مبدل
2- افزایش ضخامت لوله ها که معمولا بدلیل ایجاد هزینه بالا توصیه نمیگردد.
3- افزایش گام تیوبها یا تغییر آرایش تیوبها روی تیوب شیت که باعث بزرگتر شدن مبدل و قطر پوسته شده و توصیه نمیگردد.
4- کاهش فاصله بافلها و افزایش ضخامت بافلها به شرط آنکه b-stream مناسب باشد و در دامنه طراحی لحاظ گردد.
5- تغییر نوع و تایپ بافلها
6- استفاده از بافلهای حمایتی یا vibration support داخل مبدل
معمولا در طراحی مبدلها ایتم 6 توسط طراحان بیشتر انتخاب میگردد.