مدرك vci مخفف چیست؟

سلام مهندس vci نیست و vcs است اشتباه تایپ کردین
vendor clarification sheet

1 پسندیده

مهندس اين مدركي كه در پارت تكميل مدارك مهندسي به اون اشاره شد جهت مكاتبات با وندورها مخفف چي هست؟؟
vci