Valve sizing standard

سلام
1- نرم افزارهای سایزینگ Conval و Samson بر اساس کدام استاندارد عمل میکنند؟

2- آیا الزام است که اگر در پروژه ای برای ولوها از استاندار خاصی استفاده شده بود برای سایزینگ آن هم حتما باید از نرم افزاری استفاده شود که بر اساس آن استاندارد باشد؟

3- آیا از هر شرکتی خواستیم ولو خرید کنیم باید حتما از با نرم افزار آن شرکت سایزینگ کنیم؟

1-تمامی سایزینگ ها براساس استاندارد ANSI/ISA-75.01.01 (IEC 60534-2-1 Mod)-2007 انجام می گردد
2- پرسش مفهوم نیست. پاسخ بالا را ببینید.
3- ما در شرکت های طراح و یا مشاور می توانیم با هر نرم افزاری محاسبات را انجام دهیم ولی هنگام تامین باید از سازنده بخواهید که با نرم افزار همان برند ولو محاسسبات را انجام دهد و خروجی را در اختیار شما قرار دهد.