الزامات دقیق برخورد نازل با خط جوش مطابق UW-14

:comet:آیا میدانستید اگر مطابق UG 37 برای پوسته یا UG 39 برای کلگی تخت محاسبات نازل و پدتقویتی انجام بدید، نیازی به ۳ برابر قطر رادیوگرافی ندارید؟ و این ۳ برابر قطر رادیوگرافی برای همه نازلها یک اشتباه رایج در صنعت شده است؟:eyes:

:red_circle:آیا میدانستید قضیه ۳ برابر قطر رادیوگرافی از مرکز صرفا برای نازل‌های UG 36C3 معاف از پد بدون محاسبات است ؟

:heavy_dollar_sign:چرا قضیه ۳ برابر قطر رادیوگرافی برای همه نازلها الزام نیست؟

:fire:چرا برای نازلهای معاف از پد بدون محاسبات ذکر شده در UG 36C3 برای ورقهای زیر ۳۸‌میلیمتر باید RT انجام شود
:fire:آیا میدانستید برای نازلهای UG36C3 معاف از پد بدون‌محاسبات فقط به قضیه ۳ برابر قطر رادیوگرافی ختم‌نمی شود؟و باید Ligament efficiency برای ۳ یا چند نازل بیشتر مطابق UG 53 وارد محاسبات کنید؟

:heavy_dollar_sign:پس برای اینکه بدانید و عمق استاندارد پی ببرید که چرا نازل با خط جوش میتواند بدون رادیوگرافی برخورد کند و آن قضیه 3D رادیوگرافی به اشتباه باب شده در صنعت صرفا برای نازلهای UG 36c3 است، کلیپ را مشاهده نمایید.