Upstream length based on ISO-5167

17057582998054547142616720098915
سلام

1- براساس عکس پیوست شده که مربوط به ISO-5167-2می باشد آیا ما مجاز هستیم از هر دو ستون A و B برای طول آپ استریم استفاده کنیم یا فقط ستون A?
2- منظور از additional uncertainty چیست؟

این مورد مربوط به عدم قطعیت می شود. حتما مبحث عدم قطعیت را در انتهای بسته جامع 90 ساعته ببینید. در صورتی که عدم قطعیتی نمیخواهید در نظر بگیرید از A و چنانچه در محاسبات عدم قطعیت را هم اعمال می کنید B را انتخاب می کنید. اما توصیه من A هست