وایرینگ UPS

مجاز نیست در استاندارد IEC . این شکل در مبحث به غلط آمده است.

@sasanfar#4355
سلام استاد
متوجه پاسخ شما نشدم
یعنی ارت کردن هادی خنثی در محل تاسیسات در سیستم TNS مجاز میباشد؟

سلام استاد
متوجه پاسخ شما نشدم
یعنی ارت کردن هادی خنثی در محل تاسیسات در سیستم TNS مجاز میباشد؟

سلام خیر. ابتدای هادی خنثی مگر زمین نشده است ؟ سیستم tns نمی شود.

سلام استاد
به چه دلیل در سیستم TNS ترمینال نول ورودی UPS باید به ارت وصل شود آیا این قضیه باعث نمیشود سیستم به TNC تبدیل شود؟
2021-04-01/1617262977-541910-1.png