Two tones sounder

برخی از sounderها هستند که دو صدا از خود ساتع میکنند و آنها را سه سیمه میگیرند. آیا اینها جز کانونشنال محسوب میشوند یا آدرسپذیر؟

سلام
مهندس عزیز مجاز به استفاده از تن های مختلف آژیر برای یک تصرف نمی باشیم مگر اینکه تصرف دارای فازهای تخلیه باشد که در این حالت آژیرهای جدیدی با تن متفاوت در نظر می گیریم.