مفهوم turndown ratio برای اریفیس

سلام

1- این که turndown ratio برای اریفیس 3 به 1 تا 5 به 1 است. این محدویت از کجا آمده است؟

2- اگر این محدودیت نقص شود چقدرمیتواند باعث افزایش خطا شود یا ممکن اصلا نتوانیم اندازه بگیریم؟

اریفیس در صورتی می تواند اختلاف فشار را اندازه گیری کند که سوراخ کامل پر و Packed باشد. ضمنا شما بحث turn down ration را بر روی ترنسمیتر خود نیز خواهید داشت. تقریبا می توان گفت اگر اریفیس را به طور مثال بر روی 250 میلی بار سایز کرده باشید و معادل آن 100 مترمکعب بر ساعت فلو عبور کند، فلوی زیر 30 مترمکعب بر ساعت خوانده نخواهد شد. هم به دلیل اینکه در فلوی کمتر از 30 اختلاف فاشر بسیار کم می شود و هم در turn down ترنسمیتر قرار نمی گیرد.