Tuning fork switch

سلام طبق شکل زیر که از دوره ابزار دقیق کاربردی است: ب
۱- طبق شکل دو سیم برای تغذیه است پس تغییر کانتکت از طریق کدام پایه به اتاق کنترل ارسال میشود؟

۲- پایه R برای چیست؟
۳- آیا تیونیگ فورک بعد از اینکه متوجه وجود سیال شد و تغییر کانتکت داد باز هم به ویبره خود ادامه میدهد یا قطع میشود؟

تا جایی که به خاطر دارم ولتاژ به پایه 1 و2 اعمال می شود و کنتاکت از پایه 1 و3 گرفته می شود عملا یک پایه com می باشد. بله وقتی به سطح مربوطه رسید ویبره به طور کامل قطع می شود. و به همین علت هم هست که مشخصا در شکل می بینید وضعیت پایه load (R) از حالت min به max تغییر حالت می یابد.