فاصله TT از فلو میتر

سلام

۱- فرمودید که TT برای جبرانسازی را باید حتما بعد از فلومیتر قرار بدهیم. آیا استانداردی هست که به موضوع اشاره کرده باشد؟

۲- حداقل فاصله TTتا فلومیتر آیا بسته به تایپ فلومیتر داره؟

۳- حداکثر فاصله TT تا فلومیتر میتواند چقدر باشد؟