تاثیر travel ولو بر کنترل پذیری آن

سلام

فرض بفرمایید ولوی cvمینیم را در ۲۰ درصد و cv ماکسیمم را در 80 درصد میدهد و میزان تراول 30 میلی متر است.
ولو دیگری Cv مینیم را در 20 درصد و ماکسیمم را در 60 درصد می دهد ولی با تراول 40 میلی متر.

از لحاظ کنترل پذیری کدام ولو کنترل پذیری بهتری دارد؟

این موارد را باید روی curve شیرها بررسی نمود با مثال عددی نمی توان مقایسه کرد. هر شیری تراول خودش رو داره و باید منحنی مشخصه ش رو به دست آورد و تصمیم گرفت