فشار طراحی برای ترنسمیتر فشار

@Farzad#2581 بله ممنون

رنج تجهیز، در فیلم توضیح داده شده

سلام
برای ترنسمیتر فشار، فشار طراحی باید حتما توی چه رنجی باشه؟ رنج کالیبراسیون یا رنج تجهیز؟