جمع و تفریق دودویی اعداد کد شده

سوال شما ابزاردقیقی نیست

روشی برای جمع و تفریق دودویی اعداد کد شده با سیستم ex-3 و BCD