مسیر هوای تهویه ورودی اتاق ترانسفورماتور

مطابقت دارد. دریچه در زیر پای محل استقرار عکاس است که عکس را گرفته

@mohammadtaghi_2020#2645 سمت راست

@sasanfar#2599
یعنی مسیر هوای تهویه ، سمت چپ تصویر اول قرار دارد ؟

سلام استاد

در بخش سوم فصل 4 ، تصویری به شکل زیر نمایش داده شده

که با توجه به تصویری که در بخش دوم فصل 4 ، نمایش داده شده (تصویر پایین) ، و در آن مسیر هوای ورودی تهویه ، از زیر ترانسفورماتور عبور می کند مطابقت ندارد .