در توضیح پست پدمانتد

تابلو کوچک تابلو توزیع فشار ضعیف خروجی پست است

@sasanfar#2597
یعنی انشعابات برق LV در این تابلو وجود دارد ؟ پس چرا همه پست های پدمانتد آن تابلوی کوچک را ندارد ؟

سلام استاد

در بخش دوم فصل 4 ، در توضیح پست پدمانتد ، توضیحی درباره تابلوی کوچکی که در تصویر مشاهده می شود داده نشده . می توانید توضیح درباره ی آن بدهید ؟

2020-09-17/1600339324-711636-image-5.png

عمده پدمانتدها تابلو lv آنها خارج از پست است. مانند این سازنده که تصویرش را می بینید .