محاسبه توان کل ساختمان

نظر طراح بر این است که احتمالا همزمان شدن 9 کنتور وجود دارد بنابراین ضریب 1 را اعمال کرده است

برای افزایش دقت باید از جز به کل برسید یعنی اول باید بارها را بر روی فازهای مختلف بچینید و بعد ضرایب لازم را به آنها اعمال کنید

@sasanfar#2587
در محاسبات توان درخواستی واحدها و مشاعات ضریب همزمانی را اعمال کرده بودین ولی سوال من این است که چرا برای توان درخواستی 9 کنتور ، از شبکه ، ضریب همزمانی ای اعمال نکردین ؟ اگر بخواهیم ضریبی اعمال کنیم باید بر اساس چه استاندارد و روشی این ضریب را انتخاب کنیم ؟

سلام استاد

در بخش چهارم فصل 3 ، از زمان 25:31 به بعد ، برای محاسبه حداکثر جریان ورودی به ساختمان (و بعد سایزینگ کابل ورودی به ساختمان) که نیازبه محاسبه توان کل ساختمان است ، چرا با استفاده از ضریب همزمانی ، توان کل درخواستی (که شامل 8 کنتور برای واحدها و یک کنتور برای مشاعات) را محاسبه نکردین ؟ اگر بخواهیم ضریب همزمانی در نظر بگیریم باید بر اساس چه استاندارد و روشی این ضریب را انتخاب کنیم ؟