گروه بندی دیماندها و ضریب همزمانی

سلام استاد

در بخش چهارم فصل 3 (که آموزش با تمرینی شروع می شود) ، دیماندها به گروه(مدار)هایی تقسیم بندی شدند ، که بر اساس تعداد مدارها و ضرایب همزمانی معرفی شده در استاندارد IEC61439-2 ، ضریبی را انتخاب می کنیم . سوال من این است که این گروه بندی ها را باید چطور انجام دهیم (اگر صورت مسئله خودش بیان نمی کرد) تا ضریب همزمانی درستی را انتخاب کنیم ؟ همچنن بر چه اساسی ضریب همزمانی آسانسور 0.8 در نظر گرفته شد (اگر صورت مسئله خودش بیان نمی کرد) ؟

ضرایب همزمانی توسط طراح تعیین می شود . اگر طراح ایده ای نداشته باشد از توصیه رفرنسها استفاده می کند

طراح علاوه بر مراجع باید از سایر دپارتمنهای درگیر در پروژه کسب اطلاع نماید. مثلا در پلنت صنعتی طراح برق در خصوص همزمان وارد مدار شدن پمپهای یک فرآیند اطلاعی ندارد باید این اطلاعات را از مهندس فرآیند بگیرد

@sasanfar#2585
سوال من این بود که بار های مثلا یک واحد ساختمانی چجوری به گروه های تقسیم بندی کنیم تا بر اساس تعداد گروه ( مدار ) یک ضریب همزمانی خوبی انتخاب کنیم ؟ در این رابطه و در رابطه با ضریب 0.8 در EIP مطلب و مرجعی بیان نشده است .
این که این چیزها توسط طراح تعیین می شود خب ما هم می خواهیم طراح شویم و باید یاد بگیریم دیگه استاد .