خطای اندازه گیری سطح سنج راداری

سلام.
LT روی مخزن نصب شده، ارتفاع مخزن 30 متری است ، عدد نشان داده شده روی ایندیکیتور LT عدد درست 25 متر را نشان میدهد ولی بر روی HMI عدد 5 متر (یا متمم )آن را نشان می دهد.به نظر شما چگونه می توان مشکل را رفع کرد؟
تشکر از لطفتان

مجددا zero دستگاه رو‌تنظیم کنید و چک کنید که مقادیر ارتفاع تانک و‌ میزان blocking distance به عنوان پارامترهای اولیه دستگاه صحیح وارد شده باشد