تحریک ورودی دیجیتال درایو

چطور با یک سنسور القایی pnp یا npn ورودی دیجیتال درایو را فعال کنم با این شرط که سنسور از منبع تغذیه روی درایو تغذیه نمیشود.مثلا با یک سنسور القایی نرمال باز در صورت تحریک شدن فرمان run راستگرد درایو را صادر کنم؟

سلام در فصل Principle در قسمت سوم و نکته 27 بصورت فوق العاده کاملی در این رابطه صحب کردیم.
دقیق مشاهده بفرمایید.

2020-07-29/1596025269-64533-pnp-npn.jpeg

2020-07-29/1596025269-46441-npn.jpeg

مهندس عرض کردم تغذیه سنسور از روی خود تغذیه درایو نیست بلکه با یک منبع تغذیه خارجی دیگری بیرون درایو باشد.شما از تغذیه خود درایو استفاده کردید در مطالب.

ممنون مهندس گودینی عزیز لطف کردین متوجه شدم

اگر به این تصویر نگاه کنید من از منبع تغذیه بیرونی استفاده کرده ام.
تنها نکته مهم در این رابطه یکی کردن سطح ولتاژ پایین منبع تغذیه external و ترمینال مشترک روی درایو است.

2020-07-29/1596026464-232396-tghthih-bironi-ainortr.jpeg