بعد یا دیمانسیون

weight = g* kg
lb. f= kgf=
f چه کمیتی است واحد آن چیست در si و غیرع

با سلام و احترام
f در این فرمول ها به معنای فوت است که واحد طول است و معادل واحد متر در SI می باشد.
لطفا جلسه 6 از فصل اول را ملاحظه فرمایید.