همبندی اضافی در محیط مرطوب

سلام.برای محیط مرطوب مثل استخر علاوه بر همبندی اصلی که در فونداسیون ان انجام میدهیم باید یک هادی هم در دیواره ان برای همبندی اضافی بصورت جدا اجرتا کنیم ودر نهایت به شینه اصلی وصل کنیم؟

سلام بله . ضمنا همبندی اضافی با کلیه اجزا فلزی داخل استخر و همچنین پیرامون استخر الزامی است