سوال درباره گالوانیک ایزولیتور

لطفا بسته زبان صنعت قسمت برق و گالوانیک ایزولاتور را مشاهده فرمایید

سلام مهندس،
درباره گالوانیک ایزولیتور توضیح می دین و موارد کاربرد؟