همجواری کلیدهای مینیاتوری

سلام استاد.چرادر بسته جامع به موضاعاتی از قبیل همجواری کلیدهای مینیاتوری اصلا اشاره ای نشده ؟

این موضوع را در بسته طراحی تابلو توضیح خواهم داد. به موضوع تابلو بیشتر تمایل دارد