همجواری کلیدهای مینیاتوری

این موضوع را در بسته طراحی تابلو توضیح خواهم داد. به موضوع تابلو بیشتر تمایل دارد

سلام استاد.چرادر بسته جامع به موضاعاتی از قبیل همجواری کلیدهای مینیاتوری اصلا اشاره ای نشده ؟